Algemene Gebruiksvoorwaarden Smaakvol NH

Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Content: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload (kunnen) worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Uitgave” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;

Digitale Uitgaven: onder meer (mobiele) websites en (mobiele) applicaties alsmede overige vormen van digitale publicaties;

Gebruik: het raadplegen van een Uitgave, het downloaden en uploaden van Content alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Uitgave door een Gebruiker;

Gebruiker: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Uitgaven van Smaakvol NH, bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen, door Gebruikerscontent te plaatsen of anderszins;

Gebruikerscontent: alle door een Gebruiker aan Smaakvol NH aangeboden Content waaronder, maar niet beperkt tot, ingezonden brieven en foto’s en alle Content die door een Gebruiker digitaal ter beschikking wordt gesteld c.q. wordt geüpload ten behoeve van een of meer Uitgaven;

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden;

Smaakvol NH: Smaakvol NH, alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden;

Uitgaven: alle uitgaven van Smaakvol NH, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop Smaakvol NH Content openbaar maakt.

Auteursrechten en fotovermelding

Wij streven ernaar om onze website zo informatief en visueel aantrekkelijk mogelijk te maken, en daarom maken we gebruik van verschillende foto’s en afbeeldingen om onze inhoud te illustreren. Het is belangrijk voor ons om te benadrukken dat we geen rechten ontlenen aan de foto’s die op deze website worden weergegeven, tenzij anders vermeld.

Fotovermelding

Wanneer we gebruikmaken van afbeeldingen die niet door ons zijn gemaakt, doen we ons uiterste best om de naam van de fotograaf of de website waarvan de foto afkomstig is, duidelijk te vermelden. We respecteren het werk van fotografen en willen ervoor zorgen dat hun bijdragen de erkenning krijgen die ze verdienen.

Als u van mening bent dat uw foto op onze website wordt weergegeven zonder de juiste vermelding van de bron of als u van mening bent dat uw rechten als fotograaf zijn geschonden, neem dan alstublieft contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren om eventuele problemen op te lossen en de juiste erkenning te bieden.

Contact opnemen

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over het gebruik van afbeeldingen op onze website? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We waarderen uw feedback en staan altijd klaar om eventuele zorgen aan te pakken.

Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van alle Uitgaven van Smaakvol NH, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Door het Gebruik van een Uitgave verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Smaakvol NH en/of bij haar licentiegevers. Het (recht tot) Gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

Smaakvol NH behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van Smaakvol NH – niet toegestaan de Uitgaven op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van Smaakvol NH als bron maakt dat niet anders.

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Uitgave. Contactgegevens vindt je bij de pagina contactgegevens. Vermeld bij je verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van Content kunnen kosten verbonden zijn, die in geval van tekstbestanden tenminste € 0,36 (exclusief BTW) per woord bedragen.

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van Smaakvol NH is hij aansprakelijk voor alle door Smaakvol NH als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

(Her-)Gebruik van Digitale Uitgaven

Het is verboden om de beveiliging van Digitale Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Digitale Uitgave, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing (hyperlink), dan wel door gebruik te maken een door Smaakvol NH aangeboden functionaliteit via de betreffende Digitale Uitgave (bijvoorbeeld een embed-code). Voor alle overige vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Digitale Uitgave is voorafgaande schriftelijke toestemming van Smaakvol NH vereist.

Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan Digitale Uitgaven van Smaakvol NH openbaar te maken en/of te verveelvoudigen binnen een andere (al dan niet visuele) context, via een andere URL, door gebruik te maken van iframes of anderszins te “framen”.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Digitale Uitgave te verkrijgen (”scraping”) is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van Smaakvol NH gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door Smaakvol NH aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API koppeling).

Disclaimer

Smaakvol NH besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgaven. Niettemin geeft Smaakvol NH geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Smaakvol NH dat de in de Uitgaven vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is Smaakvol NH niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Uitgaven via (hyper-)links of anderszins wordt verwezen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in de Uitgaven zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Smaakvol NH. Smaakvol NH garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in haar Uitgaven, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze producten of diensten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de Gebruiker aangeraden vóór gebruik van de via de Uitgaven verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten.

Smaakvol NH kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op Gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De Gebruiker is zich er van bewust dat een Uitgave feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke Gebruikerscontent kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Smaakvol NH ter zake niet aansprakelijk is.

Smaakvol NH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Uitgaven en de – al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Uitgaven. De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Uitgaven.

De Gebruiker is jegens Smaakvol NH aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Uitgaven dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart Smaakvol NH voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Gebruikerscontent

Ten aanzien van alle Gebruikerscontent gelden de volgende voorwaarden:

 • Gebruikerscontent dient te voldoen aan de huisregels van de betreffende Uitgave;
 • Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Smaakvol NH;
 • Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;
 • Smaakvol NH behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • Smaakvol NH behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de wet en/of indien zij tot melding van dergelijke Gebruikerscontent verplicht is;
 • De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent door andere Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent aan te bieden verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan Smaakvol NH en overige Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker:
 • Smaakvol NH een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, over draagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar Uitgaven, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;
 • iedere andere Gebruiker een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via de betreffende Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteit van een Digitale Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan. Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 • De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;
 • Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Smaakvol NH en/of andere Gebruikers;
 • Smaakvol NH heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Smaakvol NH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart Smaakvol NH voor alle aanspraken van derden ter zake.

Relatie tot (horeca)ondernemers en overige derden

Op Smaakvolnh.nl kunnen bestellingen worden geplaatst bij bijdrijven die deelnemen aan Smaakvol NH. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om één of andere reden niet kan worden geleverd, zullen wij je hier direct van op de hoogte stellen.

Smaakvolnh.nl is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de (horeca)ondernemer in kwestie gesloten. Smaakvol Noord-Holland is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een horecaondernemer. De verantwoordelijkheid van Smaakvolnh.nl beperkt zich dan ook tot het overdragen van de bestelling aan de (horeca)ondernemer of overige derden.

Wijzigingen

Smaakvol NH behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Uitgaven, de via de Uitgave geleverde diensten, alsmede deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door de voortzetting van het Gebruik van de Uitgaven, stemt de Gebruiker in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.