Privacyverklaring Smaakvol NH NL

Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Smaakvol NH NL en haar dochtermaatschappijen (SMKVLNH), tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren. Klik hier voor een overzicht van de Smaakvol NH producten en diensten.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Smaakvol NH van je verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Smaakvol NH, Schoemakerstraat 6 1825 CE Alkmaar.
Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Smaakvol NH de heer Gideon Teubl aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer je je registreert, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met Smaakvol NH of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Smaakvol NH, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Smaakvol NH, kan Smaakvol NH persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van Smaakvol NH en aan haar gelieerde partijen. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van Smaakvol NH vind je op de betreffende pagina of app.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan Smaakvol NH persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van Smaakvol NH hebt verstrekt met als doel om deze aan Smaakvol NH door te geven, bijvoorbeeld als je je via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van Smaakvol NH;
 • wanneer je inlogt op een website of app van Smaakvol NH via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt Smaakvol NH je e-mailadres en openbare profielinformatie;
 • gegevens voor verificatie en verrijking van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd. Dit gaat via datapartners van Smaakvol NH;
 • gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties;
 • gegevens over de segmenten waarin je op basis van je surfgedrag op de websites van Smaakvol NH en andere uitgevers bent ingedeeld.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

Smaakvol NH verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten

van Smaakvol NH of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.
De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Smaakvol NH sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om je onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en om deze te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Smaakvol NH;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met je te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer je nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met Smaakvol NH, stuurt Smaakvol NH je enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de websites of apps van Smaakvol NH met je social media-account.

 • om je gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
 • om je op websites van derden specifieke advertenties van Smaakvol NH te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert Smaakvol NH haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en  interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van Smaakvol NH.

 • om te voldoen aan de op Smaakvol NH van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Smaakvol NH.

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van het concern waartoe Smaakvol NH behoort. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Smaakvol NH producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Smaakvol NH producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’).

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Smaakvol NH-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met Smaakvol NH gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door Smaakvol NH ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Smaakvol NH worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Smaakvol NH voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die Smaakvol NH verzamelt over je surfgedrag op haar websites en apps, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de websites en apps van andere uitgevers, mits je hiervoor toestemming hebt gegeven. In dit kader deelt Smaakvol NH, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, de door haar verzamelde informatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de totstandkoming van de gezamenlijke groepsprofielen.

Ook stuurt Smaakvol NH bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door Smaakvol NH opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van Smaakvol NH voor het tonen van relevante advertenties. De door Smaakvol NH opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat Smaakvol NH op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens  te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op een website van Smaakvol NH onrechtmatig is tegenover die derde. Smaakvol NH zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt Smaakvol NH de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Gegevensverwerking door derden via Smaakvol NH websites en apps

Via de websites en apps van Smaakvol NH kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van Smaakvol NH en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van Smaakvol NH (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website of app van Smaakvol NH terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van Smaakvol NH-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Smaakvol NH verwerkt Smaakvol NH jouw gegevens, waaronder NAW-gegevens, contactgegevens en sollicitatiegegevens, in het kader van de werving- en selectieprocedure. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om het sollicitatieproces uit te voeren. Smaakvol NH bewaart deze gegevens tot 4 weken na beëindiging van de wervings- en selectieprocedure. Indien je hiervoor toestemming geeft bewaart Smaakvol NH de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de procedure.

Bewaartermijn

Smaakvol NH verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is Smaakvol NH wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

Smaakvol NH respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Smaakvol NH. Smaakvol NH spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Smaakvol NH van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die Smaakvol NH van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die Smaakvol NH met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Smaakvol NH geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via info@Smaakvol NH.nl. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Smaakvol NH. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op:
Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van een van de merken van Smaakvol NH, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Smaakvol NH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2021.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The “help” feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.