Deelnemer / Advertentievoorwaarden Smaakvol NH

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Smaakvol NH is een onderdeel van Horeca Citymarketing (hierna “HCM”). Op alle opdrachten aan en overeenkomsten met HCM met betrekking tot vormen van promotie op mediakanalen van Smaakvol NH zoals maar niet beperkt tot websites, social mediakanalen, nieuwsbrieven en eventueel andere integraties binnen de kanalen van het netwerk van HCM of platformen van derden (hierna: ’Platform Smaakvol NH’) zijn deze Advertentievoorwaarden Smaakvol NH in aanvulling op de Algemene Advertentievoorwaarden van HCM van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze Advertentievoorwaarden Smaakvol NH boven de Algemene Advertentievoorwaarden van HCM.

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1 Het aanbod van Smaakvol NH is vrijblijvend en beschikbaar gesteld (i) op de website van Smaakvol NH: www.smaakvolnh.nl.

2.2 De overeenkomst komt tot stand (i) op het moment van aanvaarding van het aanbod door de deelnemer die zijn of haar bedrijf wil aanprijzen op het Smaakvol NH platform (hierna: “Deelnemer”) en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, (ii) door ondertekening van de offerte door of namens de Deelnemer.

2.3 Een overeenkomst betreffende een gratis, business of een professional bedrijfspagina wordt afgesloten voor de duur van minimaal 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tegen het dan geldende tarief. Deelnemer is gerechtigd de overeenkomst tegen het einde van de overeenkomst op te zeggen via info@smaakvolnh.nl, met opmerking; opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Na de eerste verlengingsperiode van de overeenkomst is Deelnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met één volle kalendermaand.

2.4 Overige commerciële proposities eindigen door voltooiing van de opdracht of na het verstrijken van de overeengekomen looptijd.

2.5 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de bevestiging die door Smaakvol NH (per mail) wordt verzonden naar de Deelnemer, of bij gebreke daarvan, de datum waarop door Smaakvol NH eerste werkzaamheden worden verricht voor de Deelnemer. Belating geschiedt vooraf met uitzondering van de Smaakvol NH promotiepakketten of sponsorpakketten.

2.6 Afgenomen proposities dienen ingezet te worden gedurende de looptijd van een overeenkomst. Voor de commerciële proposities zoals benoemd in artikel 2.4 geldt hierbij een maximale looptijd van 18 maanden. Indien Deelnemer bepaalde afgenomen producten/diensten niet inzet in deze periode vervalt het recht op plaatsing.
2.7 Indien Deelnemer een factuur niet binnen de gestelde betaaltermijn voldoet heeft dat tot gevolg dat alle nog te factureren bedragen verband houdende met de overeenkomst onverminderd verschuldigd blijven en direct opeisbaar worden.

Artikel 3 Werkwijze en criteria

3.1 Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, aanbiedingen, agendapunten, vacatures én informatie voor de bedrijfspagina) van Deelnemer gelden criteria die beschikbaar zijn gesteld via het tabje ‘werkwijze’ op de pagina: https://smaakvolnh.nl/deelnemen/deelnemersvoorwaarden/.

3.2 Smaakvol NH is te allen tijde gerechtigd promotionele uitingen van de Deelnemer zonder opgave van reden te weigeren of een lopende campagne van een Deelnemer te wijzigen dan wel op te schorten of te beëindigen.

3.3 Indien een aangeleverd bericht van de Deelnemer niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Deelnemersvoorwaarden van Smaakvol NH, heeft Smaakvol NH, naar keuze van Smaakvol NH, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op het Platform Smaakvol NH over te gaan. Deelnemer heeft in beide gevallen geen recht op korting of restitutie.

Artikel 4 Inhoud berichten, overige aangeleverde informatie en licentie

4.1 Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en de data van de teksten, informatie, illustraties en beelden die op het Platform Smaakvol NH (hierna: ‘Materiaal’) worden geplaatst. Deelnemer staat er voor in dat het Materiaal niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Smaakvol NH. In het bijzonder garandeert de Deelnemer dat het Materiaal geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet- of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.2 Door plaatsing van enige informatie op het Platform Smaakvol NH geeft Deelnemer Smaakvol NH en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om de geplaatste teksten en beelden, of een deel daarvan op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm dan ook. Indien Deelnemer geen rechthebbende is van het door Deelnemer aangeleverde en geplaatste teksten en beelden, dient Deelnemer toestemming te hebben van de rechthebbende voor deze plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient Deelnemer bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde of rechthebbende van het beeldmateriaal.

4.3 Deelnemer vrijwaart Smaakvol NH voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Deelnemer aangeleverde teksten en beelden die op het Platform Smaakvol NH worden geplaatst.

Artikel 5 Diversen

5.1 Smaakvol NH geeft geen garanties over het bereik van de berichten en/of bedrijfspagina van Deelnemer binnen het Smaakvol NH platform.

5.2 Smaakvol NH behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten binnen het platform tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.

5.3 Smaakvol NH streeft er naar dat de website www.smaakvolnh.nl beschikbaar is voor bezoekers. Smaakvol NH garandeert niet dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar is, en behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Smaakvol NH is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

Artikel 6 Werkwijze / uitgangspunten samenwerking

Met betrekking tot de realisatie en het plaatsen van berichten (artikelen, aanbiedingen, agendapunten, vacatures én informatie voor de bedrijfspagina) van de Deelnemer gelden de volgende criteria:

Algemeen

 • De te plaatsen berichten dienen een directe relatie te hebben met Deelnemer en gericht te zijn op de consumentenmarkt;
 • Afgenomen proposities kunnen niet gedeeld worden over meerdere bedrijven en zijn niet overdraagbaar naar andere partijen;
 • Bedrijven zijn gevestigd en actief in de betreffende Smaakvol NH locatie;
 • Bedrijven die niet gevestigd en actief zijn in de betreffende Smaakvol NH locatie, dienen nabijgelegen gevestigd te zijn en een regiofunctie te hebben waar mensen voor bereid zijn enige afstand af te leggen (denk aan een boerderijen, winkels, etc.). De redactie van Smaakvol NH bepaalt of dit van toepassing is en of er voldoende aansluiting is met Smaakvol NH;
 • Bedrijven mogen tot slot ook ‘landelijke’ merken betreffen (DE / Douwe Egberts, Campina, Albert Heijn, etc.) welke lokaal toegankelijk zijn. Hierbij geldt wel dat er een lokaal ‘haakje’ wordt toegepast om het te laten aansluiten op de Smaakvol NH formule. De redactie van Smaakvol NH bepaalt of dit van toepassing is en of er voldoende aansluiting is met Smaakvol NH;
 • Deelnemer dient bevoegd te zijn om namens de betreffende organisatie te handelen en belooft dat aangeleverde informatie waarheidsgetrouw is;
 • Door Smaakvol NH gerealiseerde teksten, foto’s en/of video’s blijven eigendom van Smaakvol NH tenzij anders overeengekomen en mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming;
 • In het geval een Deelnemer een promotiepakket heeft afgenomen dienen de artikelen gedurende de looptijd van dit pakket te worden gepubliceerd met een maximum van één artikel per maand. Oftewel, het is zaak dat de Deelnemer afgenomen publicaties verspreidt over de looptijd van een samenwerking. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inzetten van artikelen ligt bij de Deelnemer. Er geldt een maximum van één promotiepakket per Deelnemer tegelijkertijd. Wil een Deelnemer meer promotie, dan kunnen de overige advertentiemogelijkheden worden aangeschaft;
 • Smaakvol NH behoudt zich het recht voor om data die het functioneren van de website Smaakvol nh.nl schade toe kunnen brengen of anderszins in gevaar brengen, te verwijderen. Deelnemer zal hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht;
 • Negatieve of beledigende berichtgeving zal niet worden geplaatst of worden verwijderd;
 • Indien een aangeleverd bericht van de Deelnemer niet voldoet aan de criteria van deze Aanvullende Deelnemersvoorwaarden, heeft Smaakvol NH, naar keuze van Smaakvol NH, a) het recht om de tekst of het beeld aan te passen dan wel b) niet tot plaatsing op www.smaakvolnh.nl over te gaan. Deelnemer heeft in beide gevallen geen recht op korting of restitutie.
 • Smaakvol NH zal geen berichten en informatie van Deelnemer plaatsen die geen link hebben met eten, drinken of koken of een directe relatie hebben met of gerelateerd zijn aan: voedingssupplementen, rookwaren (o.a. tabak, sigaretten, e-sigaretten), wapens, sms diensten, alternatieve en natuurlijke geneesmiddelen en erotiek / verwijzingen naar seks en seksuele contacten.
 • Smaakvol NH zal geen berichten en informatie van Deelnemer plaatsen die direct en/of indirect concurrerend zijn met Smaakvol NH en/of merken van HCM.

Aanlevering & publicatie berichten

 • Deelnemer dient de berichten en informatie aan te leveren via de door Smaakvol NH aangegeven route. Voor artikelen betreft dit veelal afstemming via e-mail met de lokale redactie, voor overige berichten dient aanlevering te geschieden via de volgende link: http://smaakvolnh.nl/deelnemen/aanleveren/;
 • De aangeleverde berichten (m.u.v. artikelen) zullen binnen 48 uur worden doorgevoerd, met uitzondering van calamiteiten, weekenden en feestdagen;
 • De aangeleverde informatie van Deelnemer zal voor plaatsing worden bekeken door de redactie van Smaakvol NH en wordt –waar wenselijk in de ogen van de redactie- door de redactie geredigeerd ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de tekst en opbouw van het bericht;
 • Deelnemer dient ter ondersteuning van aangeleverde berichten passend beeld aan te leveren.
 • Smaakvol NH behoudt zich het recht voor om aangeleverde beelden te wijzigen dan wel te verwijderen of indien een beeld ontbreekt zelf een beeld toevoegen. Smaakvol NH zal bij het wijzigen en/of toevoegen van een beeld zoveel mogelijk terugvallen op de beschikbare beelden van de Deelnemer;
 • Indien aangeleverde teksten en/of beelden in strijd zijn met het format van Smaakvol NH kan door de redactie van Smaakvol NH worden besloten dat berichten niet worden geplaatst. Ook berichten die naar het oordeel van de redactie van Smaakvol NH teveel overeenkomsten hebben met eigen rubrieken en content van Smaakvol NH worden niet geplaatst;
 • Alle door Deelnemer ingestuurde berichten worden door de redactie van Smaakvol NH door aanpassing van de inhoud of met identificeerbare beelden/teksten gekenmerkt om aan consument kenbaar te maken dat het bericht wordt gebruikt om reclame te maken voor (een product of dienst van) de Deelnemer;
 • Gezien de expertise van de Smaakvol NH redactie zal deze de artikelen realiseren in opdracht van en in afstemming met de Deelnemer;
 • De Deelnemer krijgt een artikel voorgelegd voor publicatie op het Smaakvol NH platform. Smaakvol NH zal de klant informeren via e-mail op het bekende e-mailadres vanuit de intake/klantcontact;
 • De Deelnemer heeft de gelegenheid om gedurende 48 uur feedback te geven middels een reactie op de mail. Feedback die aansluit op de advertentievoorwaarden/werkwijze wordt opgepakt en verwerkt door de redactie, tenzij de redactie van mening is dat deze wijzigingen niet bijdragen aan het succes van de publicatie;
 • De Deelnemer heeft recht op één correctieronde per artikel, waarbij kleine tekstuele wijzigingen door- gegeven kunnen worden. Het volledig herschrijven/aanpassen van artikelen valt buiten de scope;
 • Wanneer Smaakvol NH geen reactie ontvangt binnen 48 uur, dan mag de Smaakvol NH redactie ervan uitgaan dat het artikel is geaccordeerd door de Deelnemer;
 • Vacatures, aanbiedingen, agendapunten en eventuele wijzigingen aan de bedrijfspagina van een ondernemer worden gepubliceerd zonder voorlegging aan de Deelnemer op basis van de aangeleverde informatie;
 • Het publicatiemoment van berichten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de wensen van de Deel- nemer. Wel geldt dat Smaakvol NH per type bericht bepaalde maximum aantallen publicaties per dag hanteert. Hierbij geldt een vol=vol principe en wordt waar nodig een alternatieve datum voor de Deelnemer gezocht;
 • Deelnemers krijgen een automatische e-mail vanuit Smaakvol NH indien de Deelnemer is toegelaten voor de gratis deelname of een artikel is geplaatst of;

Intakes op locatie

 • Bij deelname aan een Gratis bedrijfsvermelding, Business of Professional, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid, om de redactie van Smaakvol NH langs te laten komen voor een interview en fotografie voor een vergoeding die staat aangegeven bij het aanmaken van een account.
 • Bij afname van branded content zal sprake zijn van een intake op locatie. De Commercieel redacteur zal op bezoek gaan bij de klant om doelstellingen te bespreken, eventuele foto’s te maken én concrete artikelen/content afstemmen. Na de intake zal verdere afstemming (ook voor vervolgartikelen) via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon gaan.
 • Bij afname van één branded content artikel zonder Facebook promotie zal sprake zijn van digitale intake. Dit betekent dat de commerciële redacteur van Smaakvol NH bij afname van dit product via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon zaken zal afstemmen. Fotografie is dan dus niet inbegrepen.
 • Bij afname van één artikel zal de Commercieel redacteur op bezoek gaan bij de klant om doelstellingen te bespreken, eventuele foto’s te maken én concrete artikelen/content afstemmen. Na de eenmalige intake zal verdere afstemming (ook voor vervolgartikelen) via e-mail, online formulieren en eventueel telefoon gaan.
 • Voor de overige commerciële producten geldt dat intakes en alle verdere afstemming digitaal zal plaatsvinden;
 • Voor het op bezoek gaan bij klanten voor een eventuele intake geldt de volgende norm. De commercieel redacteur gaat alleen op intake bij klanten die in Noord-Holland hun bedrijf voeren en gelegen zijn. Voor klanten buiten dit gebied betekent dat een intake op locatie niet mogelijk is (en eventuele fotografie hier dus niet bij inbegrepen).

Promotie van betaalde Deelnemers

 • Smaakvol NH promoot het verhaal van de Deelnemer via de nieuwsbrief en Facebook en Instagram kanalen van Smaakvol NH als Deelnemer gekozen heeft voor het pakket Business of Professional;
 • Smaakvol NH promoot de branded content artikel(en), ongeacht van de aantallen artikelen, van een Adverteerder/Deelnemer ook via de nieuwsbrief, Facebook en Instagram kanalen van Smaakvol NH;

Promotie van vouchers, aanbiedingen, acties of advertenties

 • Berichten van Deelnemer worden op het platform van Smaakvol NH geplaatst binnen de daarbij behorende posities en categorieën die door de redactie relevant worden geacht. De meest recente en actieve berichten komen automatisch naar voren op de bedrijfspagina van Deelnemer;
 • Berichten kunnen doorgeplaatst worden naar de Facebook van de Deelnemer als de deelnemer hier voor kiest bij het opmaken van de voucher, aanbieding, actie of advertentie.